المنت بخاری برقی

المنت بخاری

المنت بخاری برقی مانند بقیه المنتهای مورد استفاده در صنایع مختلف، انرژی الکتریکی را گرفته و آن را به انرژی گرمایی تبدیل میکند. بخاریهای برقی که امروزه در بیشتر مکانهایی که لازم به روشن بودن وسایل گرمایشی در همه زمانها نیست، مورد استفاده قرار میگیرند که با متصل کردن این بخاری‌ها به برق انرژی الکتریکی […]

× ارتباط مستقیم با فروشگاه